Field learning outcome data:
Code:
GF1A_U10
Covered field of study:
Geophysics
Learning outcome:
Na podstawie materiałów źródłowych potrafi wyciągać wnioski podczas realizacji prostych zadań inżynierskich
Reference to ALO:
  • P1A_U03
    wykorzystuje dostępne źródła informacji, w tym źródła elektroniczne
  • P1A_U07
    wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł
  • Inz1A_U01
    potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski