Field learning outcome data:
Code:
GF1A_U24
Covered field of study:
Geophysics
Learning outcome:
Potrafi wykorzystać wiedzę matematyczno - przyrodniczą w badaniach społecznie użytecznych
Reference to ALO:
 • P1A_U06
  przeprowadza obserwacje oraz wykonuje w terenie lub laboratorium proste pomiary fizyczne, biologiczne i chemiczne
 • P1A_U07
  wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł
 • P1A_U01
  stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
 • Inz1A_U03
  potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich — dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne