Field learning outcome data:
Code:
GF2A_W02
Covered field of study:
Geophysics
Learning outcome:
Zna i rozumie zaawansowane metody matematyczne, statystyczne i informatyczne niezbędne do opisu złożonych problemów geofizycznych
Reference to ALO:
  • P2A_W03
    ma pogłębioną wiedzę z zakresu tych nauk ścisłych, z którymi związany jest studiowany kierunek studiów (w szczególności biofizyka, biochemia, biomatematyka, geochemia, biogeochemia, geofizyka)
  • P2A_W06
    ma wiedzę w zakresie statystyki na poziomie prognozowania (modelowania) przebiegu zjawisk i procesów przyrodniczych oraz ma znajomość specjalistycznych narzędzi informatycznych