Field learning outcome data:
Code:
GG1A_W15
Covered field of study:
Mining and Geology
Learning outcome:
Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w zakresie właściwym dla działalności geologiczno-górniczej.
Reference to ALO:
  • T1A_W06
    ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
  • T1A_W07
    zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
  • T1A_W08
    ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej