Field learning outcome data:
Code:
GG1A_U11
Covered field of study:
Mining and Geology
Learning outcome:
Ma umiejętności językowe w zakresie nauk geologicznych zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
Reference to ALO:
  • T1A_U05
    ma umiejętność samokształcenia się
  • T1A_U06
    ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego