Field learning outcome data:
Code:
GG1A_U19
Covered field of study:
Mining and Geology
Learning outcome:
Potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego.
Reference to ALO:
  • T1A_U04
    potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i języku obcym prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu studiowanego kierunku studiów
  • T1A_U07
    potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej