Field learning outcome data:
Code:
GG1A_K02
Covered field of study:
Mining and Geology
Learning outcome:
Umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów.
Reference to ALO:
  • T1A_K03
    potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
  • T1A_K04
    potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania