Field learning outcome data:
Code:
EZ1A_W17
Covered field of study:
Ecological Sources of Energy
Learning outcome:
The graduate knows the basic techniques used to describe technical objects and systems
Reference to ALO:
  • Inz1A_W02
    zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
  • Inz1A_W01
    ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych