Field learning outcome data:
Code:
TC2A_W02
Covered field of study:
Chemical Technology
Learning outcome:
ma poszerzoną wiedzę w zakresie fizyki, w tym fizyki ciała stałego, niezbędną do zrozumienia i opisu zjawisk zachodzących w procesach technologicznych
Reference to ALO: