Field learning outcome data:
Code:
TC2A_W08
Covered field of study:
Chemical Technology
Learning outcome:
ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu metod badań struktury i mikrostruktury, właściwości fizykochemicznych, mechanicznych i termicznych surowców, półproduktów i produktów finalnych
Reference to ALO: