Field learning outcome data:
Code:
TC1A_K04
Covered field of study:
Chemical Technology
Learning outcome:
ma świadomość ważności zachowania w sposób odpowiedzialny i przestrzegania zasad etyki zawodowej
Reference to ALO: