Field learning outcome data:
Code:
IM1A_W07
Covered field of study:
Materials Science
Learning outcome:
Zna metody badań struktury i mikrostruktury materiałów, w tym metody rentgenograficzne, spektroskopowe oraz mikroskopowe
Reference to ALO:
  • T1A_W08
    ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej