Field learning outcome data:
Code:
BM2A_U07
Covered field of study:
Mechanical Engineering
Learning outcome:
ma umiejętności zarządzania, w tym zarządzania jakością, i zna podstawowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej
Reference to ALO:
  • T2A_U10
    potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich — integrować wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne
  • T2A_U13
    ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą
  • T2A_U14
    potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich