Field learning outcome data:
Code:
TR1A_W06
Covered field of study:
Tourism and Recreation
Learning outcome:
Ma podstawową wiedzę na temat roli i znaczenia turystyki i rekreacji w rozwoju międzynarodowym, krajowym, regionalnym i lokalnym
Reference to ALO:
  • P1A_W08
    rozumie związki między osiągnięciami wybranej dziedziny nauki i dyscypliny nauk przyrodniczych a możliwościami ich wykorzystania w życiu społeczno-gospodarczym z uwzględnieniem zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej