Field learning outcome data:
Code:
TR1A_W07
Covered field of study:
Tourism and Recreation
Learning outcome:
Zna i rozumie potrzeby, czynniki, procesy i struktury kształtujące rozwój sektorów turystyki i dziedzin komplementarnych
Reference to ALO:
  • S1A_W08
    ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian
  • P1A_W08
    rozumie związki między osiągnięciami wybranej dziedziny nauki i dyscypliny nauk przyrodniczych a możliwościami ich wykorzystania w życiu społeczno-gospodarczym z uwzględnieniem zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej