Field learning outcome data:
Code:
TR1A_W09
Covered field of study:
Tourism and Recreation
Learning outcome:
Zna pozytywne przykłady wykorzystania turystyki i innych usług czasu wolnego w zakresie zmian stylu i podniesienia jakości życia człowieka dla promocji zdrowia
Reference to ALO:
  • S1A_W05
    ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach