Field learning outcome data:
Code:
TR1A_W12
Covered field of study:
Tourism and Recreation
Learning outcome:
Zna podstawowe metody i narzędzia badawcze służące do ilościowego i jakościowego opisu zjawisk zachodzących w turystyce
Reference to ALO:
  • S1A_W06
    zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
  • P1A_W07
    ma wiedzę w zakresie podstawowych technik i narzędzi badawczych stosowanych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów