Field learning outcome data:
Code:
TR1A_U08
Covered field of study:
Tourism and Recreation
Learning outcome:
Umie zastosować zasady tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystując wiedzę ze studiowanej dyscypliny
Reference to ALO:
  • S1A_U05
    prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów