Field learning outcome data:
Code:
TR2A_U16
Covered field of study:
Tourism and Recreation
Learning outcome:
Potrafi wypowiadać się na specjalistyczne tematy zawodowe z zakresu turystyki i rekreacji wykorzystują terminologię stosowaną w zagadnieniach przyrodniczych, społecznych, ekonomicznych i prawnych
Reference to ALO:
  • S2A_U10
    posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów lub w obszarze leżącym na pograniczu różnych dyscyplin naukowych
  • S2A_U01
    potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne oraz wzajemne relacje między zjawiskami społec
  • P2A_U08
    wykazuje umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w zakresie prac badawczych z wykorzystaniem różnych środków komunikacji werbalnej