Field learning outcome data:
Code:
TR2A_W16
Covered field of study:
Tourism and Recreation
Learning outcome:
Zna zasady ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy
Reference to ALO:
  • S2A_W07
    ma pogłębioną wiedzę na temat wybranych systemów norm i reguł (prawnych, organizacyjnych, zawodowych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania
  • P2A_W09
    zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonom