Field learning outcome data:
Code:
TR2A_W18
Covered field of study:
Tourism and Recreation
Learning outcome:
Zna i rozumie zasady etyki i socjologii biznesu
Reference to ALO:
  • S2A_W05
    ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako twórcy kultury, pogłębioną w odniesieniu do wybranych obszarów aktywności człowieka
  • S2A_W07
    ma pogłębioną wiedzę na temat wybranych systemów norm i reguł (prawnych, organizacyjnych, zawodowych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania