Field learning outcome data:
Code:
IS1A_K02
Covered field of study:
Environmental Engineering
Learning outcome:
The graduate is aware of the importance and understands the non-technical aspects and consequences of the engineering activity, particularly its environmental impact as well as related dilemmas and responsibility for decisions taken
Reference to ALO:
  • T1A_K02
    ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
  • T1A_K05
    prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu