Field learning outcome data:
Code:
EZ2A_W08
Covered field of study:
Ecological Sources of Energy
Learning outcome:
Zna metody poszukiwania i eksploatowania złóż węglowodorów, wód termalnych, a także zna metody modelowania w zakresie pozyskiwania energii z innych odnawialnych źródeł energii.
Reference to ALO:
  • P2A_W05
    ma wiedzę w zakresie aktualnie dyskutowanych w literaturze kierunkowej problemów z wybranej dziedziny nauki i dyscypliny naukowej
  • P2A_W06
    ma wiedzę w zakresie statystyki na poziomie prognozowania (modelowania) przebiegu zjawisk i procesów przyrodniczych oraz ma znajomość specjalistycznych narzędzi informatycznych
  • P2A_W07
    ma wiedzę w zakresie zasad planowania badań z wykorzystaniem technik i narzędzi badawczych stosowanych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów