Field learning outcome data:
Code:
EZ2A_W14
Covered field of study:
Ecological Sources of Energy
Learning outcome:
Ma poszerzoną wiedzę w zakresie technologii stosowanych w celu ograniczenia zużycia energii i ochrony środowiska
Reference to ALO:
  • P2A_W02
    konsekwentnie stosuje i upowszechnia zasadę ścisłego, opartego na danych empirycznych, interpretowania zjawisk i procesów przyrodniczych w pracy badawczej i działaniach praktycznych
  • P2A_W04
    ma pogłębioną wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów umożliwiającą dostrzeganie związków i zależności w przyrodzie