Field learning outcome data:
Code:
EZ2A_U06
Covered field of study:
Ecological Sources of Energy
Learning outcome:
Potrafi zebrać dane w celu przygotowania dokumentacji projektowej.
Reference to ALO:
 • P2A_U02
  biegle wykorzystuje literaturę naukową z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, w języku polskim; czyta ze zrozumieniem skomplikowane teksty naukowe w języku angielskim
 • P2A_U03
  wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji, zwłaszcza ze źródeł elektronicznych
 • P2A_U06
  zbiera i interpretuje dane empiryczne oraz na tej podstawie formułuje odpowiednie wnioski
 • P2A_U07
  wykazuje umiejętność formułowania uzasadnionych sądów na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł