Field learning outcome data:
Code:
EZ2A_K01
Covered field of study:
Ecological Sources of Energy
Learning outcome:
Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (poprzez kursy, studia podyplomowe, studia trzeciego stopnia), w tym ucząc się samodzielnie i w grupie. Potrafi także organizować proces uczenia się innych osób.
Reference to ALO:
 • P2A_K02
  potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
 • P2A_K05
  rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z czasopismami naukowymi i popularnonaukowymi, podstawowymi dla studiowanego kierunku studiów, w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy
 • P2A_K07
  systematycznie aktualizuje wiedzę przyrodniczą i zna jej praktyczne zastosowania
 • P2A_K01
  rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób