Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Environmental chemistry
Learning outcome:
Student potrafi wykorzystać wiedzę o wpływie warunków fizykochemicznych, szczególnie pH i potencjału redoks, na trwałość minerałów oraz migrację i akumulację pierwiastków w środowisku do wyciągania wniosków dotyczących rozwiązania konkretnego problemu środowiskowego
Connections with FLO:
 • IS1A_W05
  ma szczegółową wiedzę w zakresie podstawowych struktur organizacji danych
 • IS1A_W06
  dysponuje uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzą w zakresie tworzenia oprogramowania w modelu proceduralnym
 • IS1A_U04
  potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom zadania inżynierskiego
 • IS1A_U17
  potrafi zastosować podstawowe algorytmy do przetwarzania informacji graficznej
 • IS1A_W05
  ma podstawową wiedzę w zakresie nauk o Ziemi, obejmującą powstanie i budowę Ziemi, główne procesy geologiczne, geomorfologiczne i hydrologiczne oraz klasyfikację skał i minerałów, w tym wiedzę niezbędną do rozumienia funkcjonowania geoekosystemów i naturalnych zmian zachodzących w środowisku
 • IS1A_W06
  ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę dotyczącą właściwości atmosfery, hydrosfery i środowiska glebowego oraz zachodzących w nich zjawisk i procesów, niezbędną do identyfikacji i rozumienia zagrożeń związanych w tymi elementami środowiska
 • IS1A_U04
  potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację ustną poświęconą wynikom realizacji powierzonego zadania, w tym zadania z zakresu inżynierii środowiska
 • IS1A_U17
  potrafi oceniać parametry techniczne i wskaźniki ekonomiczno-techniczne dla wybranych rozwiązań z zakresu ogrzewnictwa, wentylacji, klimatyzacji oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych; umie dobrać odpowiednie technologie i określić parametry projektowe wybranej instalacji
 • IS1A_W05
  Posiada wiedzę o kierunkach rozwoju w obszarze studiowanej inżynierii środowiska.
 • IS1A_W06
  Zna metodologię rozwiązywania prostych problemów inżynierskich z zakresu inżynierii środowiska.
 • IS1A_U04
  Umie posługiwać się językiem technicznym z zakresu studiowanej dyscypliny inżynierskiej.
 • IS1A_W05
  has a well-structured theoretical knowledge in software life cycle and other software engineering issues
 • IS1A_W06
  has detailed knowledge of the architecture and operation of computers, their operating systems and computer networks
 • IS1A_U04
  can prepare and present a presentation on specific IT issues
 • IS1A_U17
  has the ability to create software for parallel and distributed architectures
 • IS1A_W05
  The graduate has knowledge of chemistry, including the foundations of inorganic chemistry and the basics of selected issues of organic chemistry; knows the basic properties of the most important chemical elements and groups of compounds, applicable to understanding the basics of selected issues of environmental chemistry and environmental pollution ; also knows basic laboratory procedures
 • IS1A_W06
  The graduate has knowledge of geology, including the basics of general geology, mineralogy, petrography, geomorphology, quaternary geology and regional geology, applicable to understanding, describing and analysing selected environmental engineering issues
 • IS1A_U04
  The graduate is able to prepare and deliver, both in Polish and in English, a short presentation on the results of the addressed problem or engineering project
 • IS1A_U17
  The graduate is able to assess the suitability of routine methods and of tools designed to solve simple practical engineering tasks in areas such as renewable energy, water management and supply, environmental geotechnics, environmental monitoring, waste management, reclamation and revitalization of degraded areas, mineral engineering and sustainable development engineering; is able to choose and use the right methods and tools