Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Environmental chemistry
Learning outcome:
Student potrafi we właściwy sposób przedstawić skład chemiczny różnych elementów środowiska przyrodniczego (minerałów, skał, wód, powietrza), znaleźć szczegółowe dane tego typu, a także dokonać interpretacji i prostego wnioskowania na podstawie wyników analiz chemicznych tych substancji
Connections with FLO:
 • IS1A_W05
  ma szczegółową wiedzę w zakresie podstawowych struktur organizacji danych
 • IS1A_W06
  dysponuje uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzą w zakresie tworzenia oprogramowania w modelu proceduralnym
 • IS1A_W16
  dysponuje uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzą w zakresie grafiki komputerowej
 • IS1A_U01
  potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
 • IS1A_U04
  potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom zadania inżynierskiego
 • IS1A_U07
  umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu informatyki
 • IS1A_U12
  potrafi określić zasady bezpieczeństwa obowiązujące w środowisku przemysłowym
 • IS1A_U17
  potrafi zastosować podstawowe algorytmy do przetwarzania informacji graficznej
 • IS1A_W05
  ma podstawową wiedzę w zakresie nauk o Ziemi, obejmującą powstanie i budowę Ziemi, główne procesy geologiczne, geomorfologiczne i hydrologiczne oraz klasyfikację skał i minerałów, w tym wiedzę niezbędną do rozumienia funkcjonowania geoekosystemów i naturalnych zmian zachodzących w środowisku
 • IS1A_W06
  ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę dotyczącą właściwości atmosfery, hydrosfery i środowiska glebowego oraz zachodzących w nich zjawisk i procesów, niezbędną do identyfikacji i rozumienia zagrożeń związanych w tymi elementami środowiska
 • IS1A_W16
  zna wybrane rodzaje budowli i obiektów inżynierskich oraz wymogi, jakie muszą spełniać; zna i rozumie zasady ich projektowania i wykonawstwa
 • IS1A_U01
  potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
 • IS1A_U04
  potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację ustną poświęconą wynikom realizacji powierzonego zadania, w tym zadania z zakresu inżynierii środowiska
 • IS1A_U07
  ma umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • IS1A_U12
  potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym zbudować prosty układ pomiarowy zgodnie z zadanym schematem i specyfikacją, prowadzić pomiary wybranych wielkości fizycznych oraz pobory i analizy próbek środowiskowych, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
 • IS1A_U17
  potrafi oceniać parametry techniczne i wskaźniki ekonomiczno-techniczne dla wybranych rozwiązań z zakresu ogrzewnictwa, wentylacji, klimatyzacji oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych; umie dobrać odpowiednie technologie i określić parametry projektowe wybranej instalacji
 • IS1A_W05
  Posiada wiedzę o kierunkach rozwoju w obszarze studiowanej inżynierii środowiska.
 • IS1A_W06
  Zna metodologię rozwiązywania prostych problemów inżynierskich z zakresu inżynierii środowiska.
 • IS1A_U01
  Umie samodzielnie przygotować się do sprawdzianów, laboratoriów i egzaminów.
 • IS1A_U04
  Umie posługiwać się językiem technicznym z zakresu studiowanej dyscypliny inżynierskiej.
 • IS1A_U07
  Umie planować i realizować proste zadanie z zakresu inżynierii środowiska.
 • IS1A_U12
  Potrafi określić zasady bezpiecznej pracy w czasie wykonywania badań i pomiarów oraz zadbać o zabezpieczenie miejsca pracy.
 • IS1A_W05
  has a well-structured theoretical knowledge in software life cycle and other software engineering issues
 • IS1A_W06
  has detailed knowledge of the architecture and operation of computers, their operating systems and computer networks
 • IS1A_U01
  can retrieve information from literature, databases and other properly selected sources, also in a foreign language recognized as the language of international communication in the field of information technology and applications of computer science in metal engineering; can integrate the information obtained, interpret it, draw conclusions, and formulate and justify the opinions
 • IS1A_U04
  can prepare and present a presentation on specific IT issues
 • IS1A_U07
  can solve problems in the field of metals engineering using analytical, numerical and experimental methods
 • IS1A_U12
  can identify and standardize engineering tasks related to software and hardware, including assessment of suitability and proper use of basic methods and tools
 • IS1A_U17
  has the ability to create software for parallel and distributed architectures
 • IS1A_W05
  The graduate has knowledge of chemistry, including the foundations of inorganic chemistry and the basics of selected issues of organic chemistry; knows the basic properties of the most important chemical elements and groups of compounds, applicable to understanding the basics of selected issues of environmental chemistry and environmental pollution ; also knows basic laboratory procedures
 • IS1A_W06
  The graduate has knowledge of geology, including the basics of general geology, mineralogy, petrography, geomorphology, quaternary geology and regional geology, applicable to understanding, describing and analysing selected environmental engineering issues
 • IS1A_W16
  The graduate has detailed knowledge of the selected issues in the field of water management, water protection, water supply, monitoring of selected environmental components and sustainable development engineering
 • IS1A_U01
  The graduate is able to obtain information from literature, databases and other sources , including the Internet and patent information , also in English as a language of international communication in the field of environmental engineering; is able to integrate the obtained information, draw basic conclusions and formulate and justify simple opinions
 • IS1A_U04
  The graduate is able to prepare and deliver, both in Polish and in English, a short presentation on the results of the addressed problem or engineering project
 • IS1A_U07
  The graduate uses computer programs to perform typical environmental engineering tasks, including a spreadsheet, statistical analysis software, vector graphics software, raster graphics processing software
 • IS1A_U12
  The graduate is able to formulate and solve tasks related to such fields as renewable energy, water management and supply, environmental geotechnics, environmental monitoring, waste management, reclamation and revitalization of degraded areas, mineral engineering and sustainable development engineering , to perceive their complexity and/or interdisciplinary nature, as well as the non-technical aspect, especially the environmental impact
 • IS1A_U17
  The graduate is able to assess the suitability of routine methods and of tools designed to solve simple practical engineering tasks in areas such as renewable energy, water management and supply, environmental geotechnics, environmental monitoring, waste management, reclamation and revitalization of degraded areas, mineral engineering and sustainable development engineering; is able to choose and use the right methods and tools