Module learning outcome data:
Code:
M_U004
Category:
Skills
Module:
Environmental chemistry
Learning outcome:
Student potrafi ocenić przydatność podstawowych metod analitycznych do określenia składu chemicznego substancji obecnych w środowisku. Umie wykonać proste pomiary i opracować ich wyniki
Connections with FLO:
 • IS1A_W05
  ma szczegółową wiedzę w zakresie podstawowych struktur organizacji danych
 • IS1A_W19
  ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
 • IS1A_W21
  ma elementarną wiedzę w zakresie zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
 • IS1A_U11
  potrafi zaprojektować proces testowania programu komputerowego oraz przeprowadzić diagnozę wykrytych błędów
 • IS1A_U17
  potrafi zastosować podstawowe algorytmy do przetwarzania informacji graficznej
 • IS1A_W05
  ma podstawową wiedzę w zakresie nauk o Ziemi, obejmującą powstanie i budowę Ziemi, główne procesy geologiczne, geomorfologiczne i hydrologiczne oraz klasyfikację skał i minerałów, w tym wiedzę niezbędną do rozumienia funkcjonowania geoekosystemów i naturalnych zmian zachodzących w środowisku
 • IS1A_W19
  ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu gospodarki wodnej i ochrony wód, w tym wiedzę dotyczącą charakterystyki ilościowej i jakościowej zasobów wodnych, zasad racjonalnego korzystania z zasobów wodnych i zarządzania tymi zasobami, charakterystyki źródeł i konsekwencji zanieczyszczeń wód, przykładów gospodarki wodno-ściekowej oraz stosowanych metod ochrony wód
 • IS1A_W21
  ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu gospodarki odpadami, obejmującą klasyfikację odpadów i źródła ich wytwarzania, podstawowe zasady gospodarowania odpadami, rodzaje i zakres zastosowań poszczególnych metod, technik i urządzeń wykorzystywanych do magazynowania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów
 • IS1A_U11
  potrafi zaprojektować prostą bazę danych przestrzennych w standardowym oprogramowaniu GIS, wykonywać analizy przestrzenne w modelu rastrowym i wektorowym; umie zastosować te narzędzia dla potrzeb inżynierii środowiska
 • IS1A_U17
  potrafi oceniać parametry techniczne i wskaźniki ekonomiczno-techniczne dla wybranych rozwiązań z zakresu ogrzewnictwa, wentylacji, klimatyzacji oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych; umie dobrać odpowiednie technologie i określić parametry projektowe wybranej instalacji
 • IS1A_W05
  Posiada wiedzę o kierunkach rozwoju w obszarze studiowanej inżynierii środowiska.
 • IS1A_U11
  Ma umiejętność obsługi prostych urządzeń, które służą identyfikacji i kontroli procesów technicznych stosowanych w inżynierii środowiska.
 • IS1A_W05
  has a well-structured theoretical knowledge in software life cycle and other software engineering issues
 • IS1A_U11
  can identify the basic limitations of computer systems: hardware architecture, computer network, operating system and software
 • IS1A_U17
  has the ability to create software for parallel and distributed architectures
 • IS1A_W05
  The graduate has knowledge of chemistry, including the foundations of inorganic chemistry and the basics of selected issues of organic chemistry; knows the basic properties of the most important chemical elements and groups of compounds, applicable to understanding the basics of selected issues of environmental chemistry and environmental pollution ; also knows basic laboratory procedures
 • IS1A_W19
  The graduate has basic knowledge of developmental trends with regard to knowledge, technique and methodology of solving problems related to such areas as renewable sources of energy, water management and supply, environmental geotechnics, environmental monitoring, waste management, reclamation and revitalization of degraded areas, mineral engineering, sustainable development engineering, environmental risk assessment and management, as well as air pollution and its protection methods
 • IS1A_W21
  The graduate knows the basic methods, techniques, tools and materials used to solve simple engineering tasks in such areas as renewable energy, water management and supply, environmental geotechnics, environmental monitoring, waste management, reclamation and revitalization of degraded areas, mineral engineering and sustainable development engineering
 • IS1A_U11
  The graduate is able to use the analytical and experimental methods for formulating and solving problems related to renewable sources of energy, water management and supply, environmental geotechnics, environmental monitoring, waste management, reclamation and revitalization of degraded areas, mineral engineering and sustainable development engineering
 • IS1A_U17
  The graduate is able to assess the suitability of routine methods and of tools designed to solve simple practical engineering tasks in areas such as renewable energy, water management and supply, environmental geotechnics, environmental monitoring, waste management, reclamation and revitalization of degraded areas, mineral engineering and sustainable development engineering; is able to choose and use the right methods and tools