Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Managment of environment
Learning outcome:
Student ma podstawową wiedzę o systemach zarządzania środowiskowego według ISO 14000 oraz EMAS, o etapach wdrażania takich systemów oraz o korzyściach z ich zastosowania
Connections with FLO:
 • GG2A_W05
  Ma pogłębioną wiedzę z zakresu nauk geologicznych i górniczych, umożliwiającą dostrzeganie związków i zależności w przyrodzie oraz możliwości zastosowania ich w działaniach praktycznych.
 • GG2A_W08
  Ma podstawową wiedzę na temat wpływu procesów geologicznych i działalności geologiczno-górniczej na środowisko.
 • GG2A_U01
  Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, również w języku obcym, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.
 • GG2A_U11
  Potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich z zakresu górnictwa i geologii.
 • GG2A_U13
  Potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - integrować wiedzę z zakresu górnictwa i geologii oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniając także aspekty pozatechniczne.