Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Autopresenation and Communication
Learning outcome:
Student ma poszerzoną wiedzę względem terminologii odnoszącej się do komunikowania oraz pogłębioną wiedzę z zakresu barier komunikacyjnych i zasad efektywnej komunikacji.
Connections with FLO:
  • IS2A_K07
    ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały, z uzasadnieniem różnych punktów widzenia
  • OS2A_K05
    Rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych.
  • GG2A_K03
    Rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu między innymi poprzez środki masowego przekazu - informacji i opinii - dotyczących osiągnięć z zakresu górnictwa i geologii i innych aspektów działalności zawodowej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały, przedstawiając różne punkty widzenia.