Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Graduation practice
Learning outcome:
Student umie zastosować narzędzia i metody badań naukowych z zakresu dyscypliny naukowej Górnictwo i Geologia; a szczególnie z zakresu Hydrogeologii oraz Geologii inżynierskiej, właściwe dla wybranego tematu pracy naukowej, jaką jest praca magisterska
Connections with FLO:
 • GG2A_U01
  Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, również w języku obcym, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.
 • GG2A_U02
  Potrafi pracować indywidualnie i w zespole, umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania, potrafi kierować małym zespołem w sposób zapewniający realizację zadania w założonym terminie; używając w komunikacji również języka obcego.
 • GG2A_U07
  Potrafi zaprojektować i zorganizować prace geologiczne oraz przygotować projekt (dokumentację) badań geologicznych.
 • GG2A_U09
  Stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze w zakresie nauk geologicznych i potrafi zastosować je w praktyce inżynierskiej także za pomocą technik i narzędzi informatycznych.
 • GG2A_U14
  Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski.