Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Religions of the world
Learning outcome:
Student potrafi wypracowywać własny, otwarty i krytyczny stosunek do różnych tradycji religijnych i duchowych ukształtowanych w ramach wielkich religii świata, jak tez poza nimi
Connections with FLO:
 • BG1A_K01
  Ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy oraz rozumie potrzebę stałego samokształcenia i samorozwoju zawodowego.
 • BG1A_K02
  Rozumie potrzebę stałej edukacji; inspiruje intelektualnie inne osoby, organizuje proces ich uczenia się.
 • BG1A_K04
  Pojmuje humanistyczny, kulturowo-społeczny wymiar działalności technicznoinżynierskiej. Kształtuje kulturę techniczną w swoim środowisku zawodowym.
 • ME1A_K01
  Rozumie konieczność ciągłego dokształcania się
 • ME1A_K02
  Potrafi wskazać możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • IT1A_K01
  rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych i osobistych
 • IT1A_K04
  ma świadomość ważności zachowania w sposób w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej
 • GF1A_K04
  Ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
 • GF2A_K02
  Potrafi uczyć się samodzielnie oraz inspirować swoim działaniem inne osoby
 • AR1A_K01
  rozumie potrzebę ciągłego uczenia i dokształcania się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
 • KL1A_K02
  Jest otwarty na nowe idee i jest gotów do dyskusji nad nimi.
 • GG1A_K08
  posiada postawę krytyczną wobec rozmaitych nurtów współczesnej kultury i rozumienie jej społeczne zaplecza
 • IN1A_K08
  posiada postawę krytyczną wobec rozmaitych nurtów współczesnej kultury i rozumienie jej społeczne zaplecza