Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
English B-2 – obligatory course 140 - semester 4/4
Learning outcome:
Potrafi napisać zrozumiały tekst informacyjny i argumentacyjny z zakresu studiowanego kierunku studiów, prowadzić korespondencję typową dla środowiska pracy oraz korzystać samodzielnie z materiałów dydaktycznych.
Connections with FLO:
 • M1A_U08
  Opanował umiejętność studiowania literatury, wyszukiwania i interpretacji oraz oceny przydatności informacji związanych z technologiami metalurgicznymi i odlewniczymi. Jest zdolny do samodzielnego uczenia się
 • M1A_U09
  Umie przygotować, na podstawie analizy źródeł wiedzy, opracowanie z zakresu technologii metalurgicznych i odlewniczych oraz potrafi je zaprezentować korzystając z różnych form komunikowania się w języku polskim i obcym na poziomie B2.
 • IS1A_U01
  The graduate is able to obtain information from literature, databases and other sources , including the Internet and patent information , also in English as a language of international communication in the field of environmental engineering; is able to integrate the obtained information, draw basic conclusions and formulate and justify simple opinions
 • IS1A_U03
  The graduate is able to compile documentation, both in Polish and in English, on the implementation of a simple task or project in the field of environmental engineering and is able to prepare a text discussing the results of the task or project
 • OS1A_U02
  The graduate reads with understanding Polish literature in the field of mathematical and natural sciences, and environmental sciences; reads uncomplicated scientific texts in English.
 • OS1A_U11
  The graduate is able to prepare, both in Polish and in a foreign language, a well-documented elaboration about problems in the field of mathematical and natural sciences, and environmental sciences.
 • IT1A_U05
  posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do porozumienia się, a także do czytania ze zrozumieniem not aplikacyjnych, dokumentacji, instrukcji obsługi narzędzi informatycznych oraz podobnych dokumentów
 • GF1A_U09
  Potrafi korzystać z materiałów źródłowych pochodzących z innych niż geofizyka dziedzin nauki
 • GF1A_U17
  Posługuje się językiem obcym w stopniu wystarczającym do porozumiewania się i czytania ze zrozumieniem prostych tekstów z zakresu nauk przyrodniczych
 • GF1A_U18
  Posługuje się językiem obcym na poziomie B2
 • GF1A_U19
  Posiada umiejętność tworzenia prostych opracowań badań geofizycznych i prowadzenia dyskusji naukowych językiem naukowym polskim i obcym
 • GF1A_U20
  Potrafi w sposób spójny jasny i logiczny przeprowadzić ustną prezentację sposobu rozwiązania prostego zadania inżynierskiego z zakresu geofizyki w języku polskim i obcym
 • GG1A_U09
  Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.
 • GG1A_U11
  Ma umiejętności językowe w zakresie nauk geologicznych zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 • GG1A_U01
  potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
 • GG1A_U03
  potrafi opracować dokumentację/projekt dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego z zakresu wiertnictwa, gazownictwa ziemnego, geoinżynierii i górnictwa otworowego
 • GG1A_U04
  potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego z zakresu wiertnictwa, gazownictwa ziemnego, geoinżynierii i górnictwa otworowego także w języku obcym
 • GG1A_U05
  posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, a także czytania ze zrozumieniem kart katalogowych, not aplikacyjnych, instrukcji obsługi urządzeń oraz podobnych dokumentów z zakresu wiertnictwa, gazownictwa, geoinżynierii i górnictwa otworowego
 • IN1A_U01
  potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
 • IN1A_U03
  potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania
 • IN1A_U04
  potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego zakresu inżynierii naftowej i gazowniczej również w języku obcym
 • IN1A_U05
  posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym (na poziomie B2) do porozumiewania się, a także czytania ze zrozumieniem kart katalogowych, not aplikacyjnych, instrukcji obsługi urządzeń oraz podobnych dokumentów
 • IN1A_U01
  Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie. Ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych.
 • IN1A_U03
  Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników oraz prezentację poświęconą realizacji zadania.
 • IN1A_U04
  Potrafi wykorzystywać różne techniki komunikacyjne dla realizacji zadań związanych z pracą inżyniera-informatyka.
 • IN1A_U05
  Is able to make a feasibility study of the ordered task, develop and evaluate a prototype of the solution in a form of a functional omputer system
 • TE1A_U03
  is able to prepare a documentation reporting results of a particular task and prepare a written description referring results of the task;
 • TE1A_U06
  speaks English on a level sufficient to cooperate with foreign colleagues; is able to read English research papers, technical documentation, manuals of telecommunication, computer and networking equipment, devices and tools, as well as other similar documents;
 • OSE1A_U22
  zna język angielski lub inny język obcy na poziomie średniozaawansowanym (B2) w stopniu wystarczającym do napisania w tym języku prostego tekstu na zadany temat z zakresu ochrony środowiska i toksykologii