Module learning outcome data:
Code:
M_W004
Category:
Knowledge
Module:
Law and Economics in waste management
Learning outcome:
Student potrafi wskazać regulacje prawne odnoszące się do postępowania z odpadami, oraz instrumenty finansowe gospodarki odpadami w działalności rolniczej, przemysłowej, oraz usługowej i w gospodarce komunalnej
Connections with FLO:
  • IS2A_W10
    ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej
  • IS2A_W11
    ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
  • IS2A_W12
    zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej