Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Computer Measurement Systems
Learning outcome:
Student umie posługiwać się przyrządami pomiarowymi, zna zasady bezpiecznego wykonywania pomiarów elektrycznych
Connections with FLO:
  • IT1A_U08
    ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą
  • IT1A_U18
    potrafi zaplanować i przeprowadzić pomiary i symulacje komputerowe wykorzystując poznane metody, modele matematyczne i narzędzia informatyczne, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski