Module learning outcome data:
Code:
M_U015
Category:
Skills
Module:
Biomineralogy
Learning outcome:
Student zna wpływ skażenia środowiska (jedzenie, napoje, powietrze i in.) na funkcjonowanie narządów i tkanek
Connections with FLO:
  • IS2A_K02
    ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
  • IS2A_U03
    potrafi przygotować opracowanie naukowe w języku polskim i krótkie doniesienie naukowe w języku obcym, uznawanym za podstawowy dla gospodarki odpadami, inżynierii mineralnej, odnawialnych i alternatywnych źródeł energii, rozwoju zrównoważonego, hydrogeologii stosowanej i geotechniki środowiska, biotechnologii, analityki środowiska przedstawiające wyniki własnych badań naukowych
  • IS2A_U11
    potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi i prostymi problemami badawczymi