Module learning outcome data:
Code:
M_W005
Category:
Knowledge
Module:
Ecotoxicology
Learning outcome:
Student zna i rozumie mutagenne, kancerogenne i teratogenne działanie trucizn.
Connections with FLO:
 • OS2A_W01
  Rozumie złożone zjawiska i procesy przyrodnicze.
 • OS2A_W03
  Ma pogłębioną wiedzę z biologii, biochemii, biotechnologii niezbędną do rozwiązywania problemów z zakresu ochrony srodowiska.
 • OS2A_W06
  Ma pogłębioną wiedzę z zakresu nauk biologicznych umożliwiającą dostrzeganie związków i zależności w przyrodzie.
 • OS2A_W08
  Ma wiedzę dotyczącą rozwiązywania problemów ochrony środowiska.