Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Ecotoxicology
Learning outcome:
Student potrafi samodzielnie opracować zadany temat.
Connections with FLO:
 • OS2A_W03
  Ma pogłębioną wiedzę z biologii, biochemii, biotechnologii niezbędną do rozwiązywania problemów z zakresu ochrony srodowiska.
 • OS2A_U04
  Biegle wykorzystuje literaturę naukową w języku polskim, z zakresu nauk chemicznych, nauk biologicznych i nauk o Ziemi, potrzebną w ochronie środowiska.
 • OS2A_U05
  Czyta ze zrozumieniem skomplikowane teksty naukowe w języku angielskim.
 • OS2A_U06
  Wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji, zwłaszcza ze źródeł elektronicznych.
 • OS2A_U11
  Wykazuje umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w zakresie prac badawczych z wykorzystaniem różnych środków komunikacji werbalnej.
 • OS2A_U13
  Posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu nauk chemicznych, nauk biologicznych i nauk o Ziemi.