Module learning outcome data:
Code:
M_W006
Category:
Knowledge
Module:
Radiological protection
Learning outcome:
Rozumie potrzebę zastosowania ochrony radiologicznej w kontekście wykorzystania źródeł promieniotwórczych w geofizyce
Connections with FLO:
 • GF1A_W12
  Rozumie interdyscyplinarny charakter nauk matematyczno-przyrodniczych
 • GF1A_U03
  Uzupełnia wiedzę, potrafi pozyskiwać informacje z literatury oraz źródeł elektronicznych wyciągać wnioski i formułować opinie
 • GF1A_U09
  Potrafi korzystać z materiałów źródłowych pochodzących z innych niż geofizyka dziedzin nauki
 • GF1A_U21
  Potrafi w sposób optymalny zagospodarować czas przewidziany na samodzielną naukę
 • GF1A_K01
  Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia II i III stopnia, studia podyplomowe, kursy, warsztaty, seminaria)
 • GF1A_K04
  Ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
 • GF1A_K07
  Wykazuje potrzebę ciągłego aktualizowania wiedzy z zakresu geofizyki, nauk o Ziemi i nauk matematyczno-przyrodniczych