Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Radiological protection
Learning outcome:
Zna i potrafi zastosować podstawowe zasady ochrony radiologicznej wynikające z Prawa Atomowego i międzynarodowych regulacji w tym zakresie
Connections with FLO:
 • GF1A_W14
  Zna podstawowe zasady BHP obowiązujące podczas prowadzenia prac terenowych i laboratoryjnych
 • GF1A_U08
  Potrafi zaplanować, przygotować i przeprowadzić laboratoryjne i terenowe badania pod kierunkiem opiekuna naukowego
 • GF1A_U10
  Na podstawie materiałów źródłowych potrafi wyciągać wnioski podczas realizacji prostych zadań inżynierskich
 • GF1A_U23
  Rozumie ekonomiczne aspekty prowadzenia geofizycznej działalności gospodarczej
 • GF1A_U24
  Potrafi wykorzystać wiedzę matematyczno - przyrodniczą w badaniach społecznie użytecznych
 • GF1A_K04
  Ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
 • GF1A_K06
  Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo własne i innych osób podczas realizacji prac inżynierskich. Umie postępować w stanach zagrożenia