Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Properties of clay minerals
Learning outcome:
Student ma wiedzę w zakresie genezy minerałów ilastych i ich występowania w utworach geologicznych.
Connections with FLO:
  • GF1A_W03
    Posiada ogólną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii niezbędną do zrozumienia podstaw metod geofizycznych
  • GF1A_W12
    Rozumie interdyscyplinarny charakter nauk matematyczno-przyrodniczych
  • GF1A_W17
    Zna i rozumie zjawiska fizyczne i procesy zachodzące we wnętrzu i w skorupie Ziemi