Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Geophysical fieldworks
Learning outcome:
Student zna zasady przeprowadzania pomiarów geofizycznych z wykorzystaniem aparatury specjalistycznej.
Connections with FLO:
  • GF1A_W05
    Zna podstawowe zasady projektowania badań geofizycznych
  • GF1A_W06
    Zna i rozumie podstawowe metodyki prowadzenia prostych badań terenowych i laboratoryjnych
  • GF1A_W07
    Ma elementarna wiedzę na temat możliwości wykorzystania danej metody geofizycznej w określonej sytuacji geologicznej