Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
GPR methods
Learning outcome:
Umie opisać od strony teoretycznej pole i fale elektromagnetyczne; zna opis matematyczny zjawisk falowych, tj. odbicia, dyfrakcji, interferencji, refrakcji fali.
Connections with FLO:
  • GF1A_W03
    Posiada ogólną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii niezbędną do zrozumienia podstaw metod geofizycznych
  • GF1A_U01
    Posługując się zdobytą wiedzą z matematyki, fizyki, chemii i statystyki potrafi zastosować ją do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich i opisu zjawisk fizycznych z zakresu nauk przyrodniczych
  • GF1A_U05
    Posiada umiejętność posługiwania się aparaturą pomiarową podczas badań terenowych i laboratoryjnych