Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Introduction to mathematical methods in physics
Learning outcome:
umie rozwiązywać podstawowe trzy typy równań różniczkowych cząstkowych opisujących zjawiska fizyczne
Connections with FLO:
 • GF1A_W01
  Zna i rozumie metody matematyczne i statystyczne niezbędne do opisu podstawowych praw fizycznych
 • GF1A_W12
  Rozumie interdyscyplinarny charakter nauk matematyczno-przyrodniczych
 • GF1A_U01
  Posługując się zdobytą wiedzą z matematyki, fizyki, chemii i statystyki potrafi zastosować ją do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich i opisu zjawisk fizycznych z zakresu nauk przyrodniczych
 • GF1A_U03
  Uzupełnia wiedzę, potrafi pozyskiwać informacje z literatury oraz źródeł elektronicznych wyciągać wnioski i formułować opinie