Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Mineral sorbents in environmental engineering
Learning outcome:
Student potrafi wykonać syntezę niektórych kompozytów organiczno-mineralnych oraz zaproponować prostą metodę polepszenia ich właściwości sorpcyjnych
Connections with FLO:
 • IS2A_W07
  ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę na temat wybranych procesów fizycznych; zna wielkości fizyczne oraz rozumie prawa fizyczne opisujące dany proces
 • IS2A_W09
  ma wiedzę o trendach rozwojowych i nowych osiągnięciach z zakresu modelowania procesów fizycznych
 • IS2A_U08
  potrafi planować i przeprowadzać symulacje numeryczne wybranego procesu fizycznego oraz weryfikować i interpretować uzyskane wyniki
 • IS2A_U09
  potrafi wykonać dokumentację złożonego zadania inżynierskiego oraz przygotować prezentację dotyczącą jego realizacji
 • IS2A_U16
  potrafi wykorzystać różne narzędzia i techniki do programowania, sterowania oraz kontroli parametrów i trybów pracy wybranych urządzeń
 • IS2A_W07
  ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę dotyczącą metodologii oceny oddziaływania na środowisko oraz jej zastosowań dla celów strategicznych, przedsięwzięć, planowania przestrzennego i przeglądów ekologicznych
 • IS2A_W09
  ma wiedzę o trendach rozwojowych w zakresie inżynierii i ochrony środowiska oraz - w mniejszym stopniu - energetyki i wybranych technologii przemysłowych
 • IS2A_U08
  potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary stanu środowiska, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
 • IS2A_U09
  potrafi zaplanować, przygotować niezbędne dane i przeprowadzić komputerowe symulacje rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w środowisku oraz interpretować ich wyniki
 • IS2A_U16
  potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań w zakresie inżynierii środowiska oraz zmian wartości środowiska pod wpływem podejmowanych decyzji
 • IS2A_W07
  has extensive and deep knowledge of selected physical processes; knows the physical quantities and understands the physical laws describing the process
 • IS2A_W09
  has knowledge of development trends and new achievements in the field of physical modeling
 • IS2A_U08
  can plan and execute numerical simulations for the selected physical process and verify and interpret the obtained results
 • IS2A_U09
  can perform the documentation for a complex engineering task and prepare a presentation on its implementation
 • IS2A_U16
  can use various tools and techniques to program, control and control parameters and operating modes of selected devices
 • IS2A_W07
  Posiada wiedzę o technologiach związanych z zagospodarowaniem surowców wtórnych i odpadowych, umożliwiającą zarządzanie nimi i ich projektowanie.
 • IS2A_W09
  Posiada wiedzę w zakresie podstawowych zasady modelowania i projektowania systemów wodno-kanalizacyjnych.
 • IS2A_U08
  Potrafi planować i projektować instalacje wentylacyjne, klimatyzacyjne oraz systemy wodno-kanalizacyjne.
 • IS2A_U09
  Umie dobrać środki i zaprojektować system informatycznego wspomagania dla monitorowania środowiska.
 • IS2A_U16
  Potrafi ocenić wpływ różnych rozwiązań technicznych na optymalizację procesu projektowania instalacji.
 • IS2A_W07
  ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu gospodarki odpadami, inżynierii mineralnej, odnawialnych i alternatywnych źródeł energii, rozwoju zrównoważonego, hydrogeologii stosowanej i geotechniki środowiska, biotechnologii, rekultywacji, analityki środowiska
 • IS2A_W09
  zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu gospodarki odpadami, inżynierii mineralnej, odnawialnych źródeł energii, rozwoju zrównoważonego, hydrogeologii stosowanej i geotechniki środowiska, biotechnologii, rekultywacji, analityki środowiska
 • IS2A_U08
  potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe , interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
 • IS2A_U09
  potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
 • IS2A_U16
  potrafi zaproponować ulepszenia (usprawnienia) istniejących rozwiązań technicznych