Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Field course in environmental assessment
Learning outcome:
Potrafi wybrać sposób opróbowania gleb, wód powierzchniowych i innych substancji, odpowiedni dla rozwiązania konkretnego problemu związanego z oceną stanu środowiska oraz pobrać, opisać i zabezpieczyć próbki do badań laboratoryjnych
Connections with FLO:
 • OS2A_W08
  Ma wiedzę dotyczącą rozwiązywania problemów ochrony środowiska.
 • OS2A_W10
  Ma wiedzę w zakresie zasad planowania badań z wykorzystaniem technik i narzędzi badawczych stosowanych w zakresie nauk chemicznych.
 • OS2A_W12
  Ma wiedzę w zakresie zasad planowania badań z wykorzystaniem technik i narzędzi badawczych stosowanych w zakresie nauk o Ziemi.
 • OS2A_W18
  Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu ochrony środowiska, takich jak np.: projekt rekultywacji terenu zdegradowanego, projekt prostego procesu biotechnologicznego, optymalizacja gospodarki odpadami w gminie, interpretacja zdjęć satelitarnych w monitoringu środowiska, tworzenie Programu Ochrony Środowiska w gminie, tworzenie Pozwoleń Zintegrowanych itp.
 • OS2A_U03
  Stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze w zakresie nauk o Ziemi, przydatne w ochronie środowiska.
 • OS2A_U07
  Planuje i wykonuje zadania badawcze lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska, pod kierunkiem opiekuna naukowego.
 • OS2A_U16
  Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty i analizy środowiskowe, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski.
 • OS2A_U22
  Potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla ochrony środowiska oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia.