Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Soil pollution and remediation
Learning outcome:
Umie opisać procesy wietrzenia zachodzące w glebach oraz scharakteryzować właściwości chemiczne i fizykochemiczne gleb
Connections with FLO:
  • OS2A_W02
    Konsekwentnie stosuje i upowszechnia zasadę ścisłego, opartego na danych empirycznych, interpretowania zjawisk i procesów przyrodniczych w pracy badawczej i działaniach praktycznych w zakresie nauk o Ziemi, nauk biologicznych, nauk chemicznych.
  • OS2A_W04
    Ma pogłębioną wiedzę z zakresu nauk o Ziemi umożliwiającą dostrzeganie związków i zależności w przyrodzie.