Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Soil pollution and remediation
Learning outcome:
Zna rodzaje minerałów występujących w glebach naturalnych i zanieczyszczonych oraz potrafi je zidentyfikować przy użyciu metod analizy fazowej
Connections with FLO:
  • OS2A_W02
    Konsekwentnie stosuje i upowszechnia zasadę ścisłego, opartego na danych empirycznych, interpretowania zjawisk i procesów przyrodniczych w pracy badawczej i działaniach praktycznych w zakresie nauk o Ziemi, nauk biologicznych, nauk chemicznych.
  • OS2A_W04
    Ma pogłębioną wiedzę z zakresu nauk o Ziemi umożliwiającą dostrzeganie związków i zależności w przyrodzie.