Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Economic Geology
Learning outcome:
Docenia znaczenie złóż kopalin i ich rolę w gospodarce. Jest świadom nieodnawialności zdecydowanej większości zasobów mineralnych i zna podstawowe pojęcia związane z racjonalną gospodarką zasobami kopalin. Odróżnia pojęcia kopaliny i surowca mineralnego, zna mechanizmy tworzenia i bilansowania krajowego rynku w celu zapewnienia bezpieczeństwa surowcowego. Zna uwarunkowania ekonomiczne działalności geologicznej i wydobycia kopalin.
Connections with FLO:
 • GG1A_W04
  Zna i rozumie procesy zachodzące na powierzchni i we wnętrzu Ziemi. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i terminologię geologiczną.
 • GG1A_W10
  Ma podstawową wiedzę w zakresie udostępniania złóż metodami górnictwa podziemnego i metodami otworowymi, zna podstawowe zastosowania geodezji w górnictwie.
 • GG1A_W22
  Ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych stosowanych w działalności geologiczno-górniczej.
 • GG2A_W06
  Ma wiedzę w zakresie metodyki badań, poszukiwań i dokumentowania kopalin.
 • GG2A_W07
  Ma wiedzę w zakresie możliwości wydobycia, przeróbki i wykorzystania kopalin, a także metod ich ochrony.
 • GG2A_W08
  Ma podstawową wiedzę na temat wpływu procesów geologicznych i działalności geologiczno-górniczej na środowisko.
 • GG2A_W09
  Ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej wykorzystującej wiedzę z zakresu górnictwa i geologii.